छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल
आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल
बीच में मेरो मदन गोपाल
बीच में मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो छोटो सो
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल
काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल
श्याम वरण मेरो मदन गोपाल
श्याम वरण मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो छोटो सो
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी लकुटी छोले छोटे हाथ
छोटी छोटी लकुटी छोले छोटे हाथ
बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल
बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो छोटो सो
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग
छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग
रास राचावे मेरो मदन गोपाल
रास राचावे मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो छोटो सो
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल
घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल
माखन खावे मेरो मदन गोपाल
माखन खावे मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो छोटो सो
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल