Hanuman Chalisa in Telugu తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

||దోహా-||

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ||

||చౌపాఈ-||

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ||
రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||
కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా ||

హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై |
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై ||
శంకర సువన కేసరీనందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగవందన ||

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ||
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా ||

సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా |
వికటరూప ధరి లంక జరావా ||
భీమరూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే ||
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ||

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ||
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే ||
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయ సబ జగ జానా ||
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ||
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||

రామ దువారే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ||
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా ||

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ||
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
మహావీర జబ నామ సునావై ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ||
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ||
సాధుసంతకే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే ||

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అసవర దీన్హ జానకీ మాతా ||
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||
అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ |
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయీ ||
సంకట హరై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ ||
యహ శతవార పాఠ కర జోయీ |
ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ ||

జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||

||దోహా-||

పవనతనయ సంకట హరణ
మంగళ మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ||