Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం)

Mahishasura Mardhini Sthothram / Ayi Giri Nandini (మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం)


అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే |
గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే ||
భగవతి హేశితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||1||

సురవర వర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే |
త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని ఘోరరతే ||
దనుజని రోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖ నివారిణి సింధుసుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||2||

అయి జగదంబ కదంబవన ప్రియవాసవిలాసిని వాసరతే |
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయశృంగ నిజాలయ మధ్యగతే ||
మధుమధురే మధుకైటభభంజని కైటభభంజని రాసర తే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||3||

అయినిజ హుంకృతిమాతృ నిరాకృతి ధూమ్రవిలోచని ధూమ్రశిఖే
సమరవిశోణిత బీజసముద్భవ బీజలతాధిక బీజలతే ||
శివశివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ దర్పిత భూతపిశాచపతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||4||

అయి భో శతమఖి ఖండిత కుండలి తుండిత ముండ గజాధిప తే |
రిపుగజగండ విదారణఖండ పరాక్రమ శౌండ మృగాధిప తే ||
నిజ భుజదండవిపాతిత చండ నిపాతిత ముండ భటాధిప తే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||5||

హయ రణ మర్మర శాత్రవదోర్దుర దుర్జయ నిర్జయశక్తిభృ తే |
చతురవిచార ధురీణ మహాశివదూతకృత ప్రమథాధిప తే ||
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మద దానవదూత దురంతగ తే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||6||

అయిశరనాగత వైరివధూవర కీర వరాభయ దాయ కరే |
త్రిభువన మస్తక శూల విరోధి నిరోధ కృతామల స్థూలకరే ||
దుర్నమితా వర దుందుభినాద ముహుర్ముఖరీకృత దీనకరే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||7||

సురలలనాతత ధేయిత ధేయిత తాళనిమిత్తజ లాస్య రతే |
కకుభాం పతివరధోం గత తాలకతాల కుతూహల నాద రతే ||
ధింధిం ధిమికిట ధిందిమితధ్వని ధీరమృదంగ నినాదరతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||8||

ఝణ ఝణ ఝణ హింకృత సురనూపుర రంజిత మోహిత భూతపతే |
నటిత నటార్ధ నటీనటనాయుత నాటిత నాటక నాట్యరతే ||
పవనతపాలిని ఫాలవిలోచని పద్మ విలాసిని విశ్వధురే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||9||

దనుజసుసంగర రక్షణ సంగపరిస్ఫుర దంగనటత్కటకే |
కనక నిషంగ పృషత్క నిషంగ రసద్భట భృంగహటాచటకే ||
హతిచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్భహు రంగ వలత్కటకే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |10|

మహిత మహాహవ మల్ల మతల్లిక వేల్లకటిల్లక భిక్షురతే |
విరచితవల్లిక పల్లిక గేల్లిక మల్లిక భిల్లిక వర్గభృతే ||
భృతికృతపుల్ల సముల్లసితారుణపల్లవ తల్లజ సల్లలితే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |11|

అయితవసు మనస్సు మనస్సు మనోహర కాంతి లసత్కల కాంతియుతే |
నుతరజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్తృ విలాసకృతే ||
సునవర నయన సువిభ్రమద భ్రమర భ్రమరాధిప విశ్వనుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |12|

అవిరల గండక లన్మద మేదుర మత్తమతంగజరాజగతే |
త్రిభువన భూషణభూత కళానిధి రూపపయోనిధి రాజనుతే ||
అయి సుదతీజనలాలస మానసమోహన మన్మథరాజసుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |13|

కమలదళామల కోమలకాంతి కళాకలితాకుల బాల లతే |
సకలకళా నిజయ క్రమకేళి చలత్కలహంస కులాలి కులే ||
అలికులసంకుల కువలయమండిత మౌలిమిలత్స మదాలికులే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |14|

కలమురళీరవ వాజిత కూజిత కోకిల మంజుల మంజురతే |
మిళిత మిళింద మనోహరగుంభిత రంజితశైలనికుంజగతే ||
మృగగణభూత మహాశబరీగణ రింగణ సంభృతకేళిభృతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |15|

కటితటనీత దుకూల విచిత్రమయూఖ సురంజిత చంద్రకళే |
నిజ కనకాచల మౌలిపయోగత నిర్జర కుంజర భీమరుచే ||
ప్రణత సురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశు లతాధిక చంద్రరుచే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |16|

విజితసహస్ర కరైక సహస్ర సుధా సమరూప కరైకనుతే |
కృతసుతతారక సంగరతారక తారక సాగర సంగనుతే ||
గజముఖ షణ్ముఖ రంజిత పార్శ్వ సుశోభిత మానస కంజపుటే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |17|

పదకమలంకమలానిలయే పరివస్యతి యో నుదినం స శివే |
అయికమలే విమలే కమలానిలశీకర సేవ్య ముఖాబ్జ శివే ||
తవ పద మద్య హి శివదం దృష్టిపథం గతమస్తు మఖిన్న శివే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |18|

||జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||
||జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||
|| ఇతి శ్రిమహిశాసురమర్దినిస్తోత్రం సంపూర్ణం ||