Sri Venkateswara Suprabhatam Aarti (శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం)

Sri Venkateswara Suprabhatam Aarti (శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం)


||ఓం||


కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే

ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాహ్నికమ్. ||1||

(2 times)

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ

ఉత్తిష్ఠ కమలా కాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు. ||2||

(2 times)

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైట భారేః

వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే |

శ్రీ స్వామి నిశ్రిత జనప్రియ దానశీలే

శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్. ||3||

(2 times)

తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే

భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే

విధి శంకరేంద్ర వనితాభి రర్చితే

వృషశైల నాథ దయితే దయానిధే. ||4||

అత్ర్యాది సప్తఋషయస్స ముపా స్యసంధ్యాం

ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి

ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుతుం ప్రపన్నాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||5||

పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః

త్రైవిక్రమాది చరితం విభుధాః స్తువంతి

భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||6||

(ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ

పూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానాం)

ఆవాతి మందమనిల స్సహ దివ్యగంధైః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||7||

ఉన్మీల్యనేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః

పాత్రావశిష్ట కదళీఫల పాయసాని

భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||8||

తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా

గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి

భాషాసమగ్రమసకృత్కర చారురమ్యం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||9||

(భృంగావళీచ మకరంద రసానువిద్ధ

ఝంకారగీత నినదైః సహ సేవనాయ)

నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||10||

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే

ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్ర ఘోషాః

రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||11||

పద్మేశమిత్రశతపత్ర గతాళివర్గాః

హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగ లక్ష్యాం

భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||12||

శ్రీ మన్నభీష్ట వరదాఖిల లోకబంధో

శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో

శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్య మూర్తే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||13||(2 times)

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగాః

శ్రేయోర్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః

ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్తమాంగాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||14||

(శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి

నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం)

ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||15||

(సేవాపరాః శివసురేశ కృశానుధర్మ

రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః)

బద్దాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||16||

(ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజా

నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః)

స్వస్వాధికార మహిమాదిక మర్థయంతే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||17||

(సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యసౌరి

స్వర్భానుకేతు దివి షత్పరిషత్ప్రధానాః)

త్వద్దాస దాస చరమావధి దాస దాసాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||18||

త్వత్పాదధూళిభరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః

స్వర్గాపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగా

కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||19||

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః

స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాంశ్రయంతః

మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||20||

శ్రీ భూమి నాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే

దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే

శ్రీ మన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||21||

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ

వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే

శ్రీవత్సచిహ్న శరనాగతపారిజాత

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||22||

కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే

కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే

కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||23||

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్

స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర

శేషాంశ రామ యదునందన కల్కిరూప

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||24||

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం

దివ్యం వియత్సరతి హేమఘటేషు పూర్ణం

ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః

తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతం. ||25||

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి

సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః

శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్చిత మంగళాస్తే

ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతం. ||26||

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్స మహర్షయస్తే

సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః

ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||27||

లక్ష్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో

సంసార సాగర సముత్తరణైక సేతో

వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య

శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||28|| (2 times)

ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం

యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః

తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగ భాజాం

ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే. ||29|| (2 times)