శ్రీ దుర్గా చాలీసా Durga Chalisa in Telugu Lyrics

దుర్గా చాలీసా నలభై పంక్తులతో దేవత దుర్గాదేవికి ప్రార్థన. ఇందులో దుర్గామాత చేసిన ఎన్నో మంచి పనులు, ఆమెలో ఉన్న లక్షణాలు కొనియాడబడ్డాయి. చాలా మంది ప్రజలు ప్రతిరోజూ దుర్గా చాలీసాను పాడతారు మరియు నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజులలో ఇంకా ఎక్కువగా పాడతారు.

అంకితభావంతో దుర్గా చాలీసా పఠించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, ధైర్యం, శత్రువులపై విజయం, ధన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తాయని ప్రజలు చెబుతారు.

Durga Chalisa in Telugu – దుర్గా చాలీసా


నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ |
నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || 1 ||

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ || 2 ||

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా |
నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా || 3 ||

రూప మాతు కో అధిక సుహావే |
దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే || 4 ||

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా |
పాలన హేతు అన్న ధన దీనా || 5 ||

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా |
తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా || 6 ||

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ |
తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ || 7 ||

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేం |
బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేం || 8 ||

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా |
దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా || 9 ||

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా |
పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా || 10 ||

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో |
హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో || 11 ||

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీం |
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీం || 12 ||

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా |
దయాసింధు దీజై మన ఆసా || 13 ||

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ |
మహిమా అమిత న జాత బఖానీ || 14 ||

మాతంగీ ధూమావతి మాతా |
భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా || 15 ||

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ |
ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ || 16 ||

కేహరి వాహన సోహ భవానీ |
లాంగుర వీర చలత అగవానీ || 17 ||

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే |
జాకో దేఖ కాల డర భాజే || 18 ||

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా |
జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా || 19 ||

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత |
తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత || 20 ||

శుంభ నిశుంభ దానవ తుమ మారే |
రక్తబీజ శంఖన సంహారే || 21 ||

మహిషాసుర నృప అతి అభిమానీ |
జేహి అఘ భార మహీ అకులానీ || 22 ||

రూప కరాల కాలికా ధారా |
సేన సహిత తుమ తిహి సంహారా || 23 ||

పడీ భీఢ సంతన పర జబ జబ |
భయి సహాయ మాతు తుమ తబ తబ || 24 ||

అమరపురీ అరు బాసవ లోకా |
తబ మహిమా సబ కహేం అశోకా || 25 ||

జ్వాలా మేం హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తుమ్హేం సదా పూజేం నర నారీ || 26 ||

ప్రేమ భక్తి సే జో యశ గావేం |
దుఃఖ దారిద్ర నికట నహిం ఆవేం || 27 ||

ధ్యావే తుమ్హేం జో నర మన లాయి |
జన్మ మరణ తే సౌం ఛుట జాయి || 28 ||

జోగీ సుర ముని కహత పుకారీ |
యోగ న హోయి బిన శక్తి తుమ్హారీ || 29 ||

శంకర ఆచారజ తప కీనో |
కామ అరు క్రోధ జీత సబ లీనో || 30 ||

నిశిదిన ధ్యాన ధరో శంకర కో |
కాహు కాల నహిం సుమిరో తుమకో || 31 ||

శక్తి రూప కో మరమ న పాయో |
శక్తి గయీ తబ మన పఛతాయో || 32 ||

శరణాగత హుయి కీర్తి బఖానీ |
జయ జయ జయ జగదంబ భవానీ || 33 ||

భయి ప్రసన్న ఆది జగదంబా |
దయి శక్తి నహిం కీన విలంబా || 34 ||

మోకో మాతు కష్ట అతి ఘేరో |
తుమ బిన కౌన హరై దుఃఖ మేరో || 35 ||

ఆశా తృష్ణా నిపట సతావేం |
రిపు మూరఖ మొహి అతి దర పావైం || 36 ||

శత్రు నాశ కీజై మహారానీ |
సుమిరౌం ఇకచిత తుమ్హేం భవానీ || 37 ||

కరో కృపా హే మాతు దయాలా |
ఋద్ధి-సిద్ధి దే కరహు నిహాలా | 38 ||

జబ లగి జియూఁ దయా ఫల పావూఁ |
తుమ్హరో యశ మైం సదా సునావూఁ || 39 ||

దుర్గా చాలీసా జో గావై |
సబ సుఖ భోగ పరమపద పావై || 40 ||

దేవీదాస శరణ నిజ జానీ |
కరహు కృపా జగదంబ భవానీ |

ఇతి శ్రీ దుర్గా చాలీసా ||

దుర్గా చాలీసా పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు


దుర్గా చాలీసాను బుల్లెట్ పాయింట్లలో పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

ఆధ్యాత్మిక సంబంధం: దుర్గాదేవితో లోతైన ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోండి.
దైవిక ఆశీర్వాదాలు: దుర్గాదేవి ఆశీస్సులు మరియు అనుగ్రహాన్ని పొందండి.
బలం మరియు ధైర్యం: సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో బలం, శక్తి మరియు ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకోండి.
రక్షణ: ప్రతికూల శక్తులు మరియు దుష్ట శక్తుల నుండి దూరంగా ఉండండి.
అంతర్గత శాంతి: ప్రశాంతతను అనుభవించండి, ఒత్తిడిని తగ్గించండి మరియు అంతర్గత సామరస్యాన్ని కనుగొనండి.
కోరికల నెరవేర్పు: భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆకాంక్షల నెరవేర్పును కోరండి.
శుద్ధి: ప్రతికూల ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాల నుండి మనస్సు, శరీరం మరియు ఆత్మను శుద్ధి చేయండి.
భక్తి అభ్యాసం: దుర్గా దేవి పట్ల భక్తి మరియు భక్తిని బలోపేతం చేయండి.

ప్రతి వ్యక్తికి ప్రయోజనాలు మారవచ్చు మరియు భక్తి మరియు చిత్తశుద్ధి యొక్క స్థాయి అనుభవం మరియు ఫలితాలను ప్రభావితం చేయగలదని గుర్తుంచుకోండి.

aa