శ్రీ శివ చాలీసా SRI SHIVA CHALISA in telugu

శివ్ చలిసా – Shiv chalisa Telugu

ఓం నమః శివాయ

దోహా


జయ గణేశ గిరిజాసువన మంగల మూల సుజాన .
కహత అయోధ్యాదాస తుమ దేఉ అభయ వరదాన ..

జయ గిరిజాపతి దీనదయాలా.
సదా కరత సంతన ప్రతిపాలా ..

భాల చంద్రమా సోహత నీకే.
కానన కుండల నాగ ఫనీ కే ..

అంగ గౌర శిర గంగ బహాయే.
ముండమాల తన క్షార లగాయే ..

వస్త్ర ఖాల బాఘంబర సోహే.
ఛవి కో దేఖి నాగ మన మోహే ..

మైనా మాతు కి హవే దులారీ.
వామ అంగ సోహత ఛవి న్యారీ ..

కర త్రిశూల సోహత ఛవి భారీ.
కరత సదా శత్రున క్షయకారీ ..

నందీ గణేశ సోహైం తహం కైసే.
సాగర మధ్య కమల హైం జైసే ..

కార్తిక శ్యామ ఔర గణరాఊ.
యా ఛవి కౌ కహి జాత న కాఊ ..

దేవన జబహీం జాయ పుకారా.
తబహిం దుఖ ప్రభు ఆప నివారా ..

కియా ఉపద్రవ తారక భారీ.
దేవన సబ మిలి తుమహిం జుహారీ ..

తురత షడానన ఆప పఠాయౌ.
లవ నిమేష మహం మారి గిరాయౌ ..

ఆప జలంధర అసుర సంహారా.
సుయశ తుమ్హార విదిత సంసారా ..

త్రిపురాసుర సన యుద్ధ మచాఈ.
తబహిం కృపా కర లీన బచాఈ ..

కియా తపహిం భాగీరథ భారీ.
పురబ ప్రతిజ్ఞా తాసు పురారీ ..

దానిన మహం తుమ సమ కోఉ నాహీం.
సేవక స్తుతి కరత సదాహీం ..

వేద మాహి మహిమా తుమ గాఈ.
అకథ అనాది భేద నహీం పాఈ ..

ప్రకటే ఉదధి మంథన మేం జ్వాలా.
జరత సురాసుర భఏ విహాలా ..

కీన్హ దయా తహం కరీ సహాఈ.
నీలకంఠ తబ నామ కహాఈ ..

పూజన రామచంద్ర జబ కీన్హాం.
జీత కే లంక విభీషణ దీన్హా ..

సహస కమల మేం హో రహే ధారీ.
కీన్హ పరీక్షా తబహిం త్రిపురారీ ..

ఏక కమల ప్రభు రాఖేఉ జోఈ.
కమల నయన పూజన చహం సోఈ ..

కఠిన భక్తి దేఖీ ప్రభు శంకర.
భయే ప్రసన్న దిఏ ఇచ్ఛిత వర ..

జయ జయ జయ అనంత అవినాశీ.
కరత కృపా సబకే ఘట వాసీ ..

దుష్ట సకల నిత మోహి సతావైం.
భ్రమత రహౌం మోహే చైన న ఆవైం ..

త్రాహి త్రాహి మైం నాథ పుకారో.
యహ అవసర మోహి ఆన ఉబారో ..

లే త్రిశూల శత్రున కో మారో.
సంకట సే మోహిం ఆన ఉబారో ..

మాత పితా భ్రాతా సబ కోఈ.
సంకట మేం పూఛత నహిం కోఈ ..

స్వామీ ఏక హై ఆస తుమ్హారీ.
ఆయ హరహు మమ సంకట భారీ ..

ధన నిర్ధన కో దేత సదా హీ.
జో కోఈ జాంచే సో ఫల పాహీం ..

అస్తుతి కేహి విధి కరోం తుమ్హారీ.
క్షమహు నాథ అబ చూక హమారీ ..

శంకర హో సంకట కే నాశన.
మంగల కారణ విఘ్న వినాశన ..

యోగీ యతి ముని ధ్యాన లగావైం.
శారద నారద శీశ నవావైం ..

నమో నమో జయ నమః శివాయ.
సుర బ్రహ్మాదిక పార న పాయ ..

జో యహ పాఠ కరే మన లాఈ.
తా పర హోత హైం శంభు సహాఈ ..

రనియాం జో కోఈ హో అధికారీ.
పాఠ కరే సో పావన హారీ ..

పుత్ర హోన కీ ఇచ్ఛా జోఈ.
నిశ్చయ శివ ప్రసాద తేహి హోఈ ..

పండిత త్రయోదశీ కో లావే.
ధ్యాన పూర్వక హోమ కరావే ..

త్రయోదశీ వ్రత కరై హమేశా.
తన నహిం తాకే రహై కలేశా ..

ధూప దీప నైవేద్య చఢావే.
శంకర సమ్ముఖ పాఠ సునావే ..

జన్మ జన్మ కే పాప నసావే.
అంత ధామ శివపుర మేం పావే ..

కహైం అయోధ్యాదాస ఆస తుమ్హారీ.
జాని సకల దుఖ హరహు హమారీ ..

దోహా


నిత నేమ ఉఠి ప్రాతఃహీ పాఠ కరో చాలీస .
తుమ మేరీ మనకామనా పూర్ణ కరో జగదీశ ..